Kvalitetscertifierade enl ISO 9001:2015

12&12 Behandlingshem är certifierade för sitt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 och SOSFS 2011:9 där systematiska uppföljningar är basen till förbättring. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnat i Handbok.
I systemet ingår analys av egna verksamheten utifrån måluppfyllelse och ur kvalitetssynpunkt och tillvaratagande av föreslagna förbättringar. Det sker löpande uppföljningar som rutin enligt årsplanering, lagefterlevnadskontroller, interna och externa utvärderingar av verksamhet och individ, vi har ett webbaserat journalsystem för våra klienter och avvikelse- synpunkt och klagomålshantering genom Infosoc Quality AB, ett upprättat filesystem för övrig dokumentation för enskild klient, rutiner för skydda från och upptäcka oegentligheter såsom tex hot- och hot om våld, övergrepp, intag av droger och alkohol, självskador mm, handlingsplaner- och åtgärdsrutiner, information/kommunikation och introduktionsprogram genom möten såsom personalmöten, ledningsmöten, arbetsmöten, arbetsmiljöanalys, riskanalyser för behandlingsprogram och verksamhet, leverantörsbedömningar mm. I vårt kvalitetsledningssystem ingår miljöledningssystem för minskad miljöbelastning. Vi har årlig externt kontrollbesök för vårt certifikat genom Burea Veritas med re-omcertifiering vart tredje år. 

Miljö

12&12 Behandlingshem AB tillhandahåller ett behandlingsprogram där individens behov sätts i centrum.
Vår miljöpolicy grundas på Miljöbalkens 2 kap, Allmänna hänsynsregler § 2 men även det
12-stegsprogrammet förespråkar ”Att lära sig ta ansvar och hänsyn till miljön och människan och att mitt
bidrag gör skillnad”.
12&12 Behandlingshem AB ska verka för ett pågående arbete att förebygga förorening av inre och yttre
miljö med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Våra viktiga miljöaspekter finns inom
fastigheter, vaktmästeri, bilpark, kök och kontor.