Kvalitetscertifierade enl ISO 9001:2015

Vi är certifierade för vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 och SOSFS 2011:9 där systematiska uppföljningar är basen till förbättring. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnat i Handbok.
I systemet ingår analys av egna verksamheten utifrån måluppfyllelse och ur kvalitetssynpunkt och tillvaratagande av föreslagna förbättringar. Det sker löpande uppföljningar som rutin enligt årsplanering, lagefterlevnadskontroller, interna och externa utvärderingar av verksamhet och individ, ett webbaserat journalsystem och avvikelse- synpunkt och klagomålshantering genom Infosoc Quality AB. Även ett upprättat filesystem för klientens övrig dokumentation,  rutiner för skydda från och upptäcka oegentligheter såsom tex hot- och hot om våld, övergrepp, intag av droger och alkohol, självskador mm. Det innefattar handlingsplaner- och åtgärdsrutiner. Vi har information/kommunikation och introduktionsprogram genom möten såsom personalmöten, ledningsmöten, arbetsmöten, arbetsmiljöanalys, riskanalyser för behandlingsprogram och verksamhet, leverantörsbedömningar mm. I vårt kvalitetsledningssystem ingår miljöledningssystem för minskad miljöbelastning. Vi har årlig externt kontrollbesök för vårt certifikat genom Burea Veritas med re-certifiering vart tredje år.

Miljö

12&12 Behandlingshem AB tillhandahåller ett behandlingsprogram där individens behov sätts i centrum.
Vår miljöpolicy grundas på Miljöbalkens 2 kap, Allmänna hänsynsregler § 2  och det 12-stegsprogrammet förespråkar ”Att lära sig ta ansvar och hänsyn till miljön och människan, och att mitt bidrag gör skillnad”.
12&12 Behandlingshem AB ska verka för ett pågående arbete att förebygga förorening av inre
och yttre miljö med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Våra viktiga miljöaspekter finns inom fastigheter, vaktmästeri, bilpark, kök och kontor.