Utvärdering-/uppföljning

12&12 är kvalitetscertifierade enl ISO 9001:2015 och utvecklar vårt kvalitets- och miljöledningssystem genom ständiga förbättringar med hjälp av:

 • Kvalitets- och miljöpolicy
 • Kvalitets- och miljömål
 • Avvikelsehantering och kundklagomål
 • Korrigerande åtgärder
 • Interna revisioner
 • Riskanalyser- och bedömning av miljöaspekter, förändringar, tillägg, arbetsmiljö, SWOTanalys mm
 • Korrigerande och förebyggande åtgärder
 • Ledningsmöte
 • Uppföljning av kundnöjdhet klient genom utvärdering av behandlingsplan, anonyma utvärderingar varje kvartal mm 
 • Extern utvärdering genom Ssil (Skandinavisk sjukvårdsinformation) för kundnöjdhet placerare
 • Extern revision årligen genom Burea Veritas för kvalitetscertifikat

Uppföljning individnivå

Behandlingsplanen utvärderas genom:

Behandlingsplanen följs upp av behandlingsteam vid behandlingskonferenser, vid klientgenomgångar på personalmorgonmötet mån-fre och vid behov, vid besök av placeraren och utifrån avvikelsehantering. Den utvärderas tillsammans med klienten i kontaktmannasamtal för uppföljning och ev förändringsbehov och schemalagt utifrån manual 1 gång/mån som dokumenteras och skickas till placerare som delrapport.

Extern uppföljning/utvärdering

Vi har genom Ssil en extern utvärdering genom anonyma intervjuer med beställare/remittenter från olika kommuner och kriminalvården som har/haft placeringar hos oss. De gör sen en sammanställning som skickas till oss kontinuerligt och som även läggs ut på: www.ssil.se. Den har alla handläggare i Sveriges kommuner tillgång till under rubrik Kvalitetsindex där de går in via en kod som alla ska ha fått via mail, brevutskick eller via svaret på "Enskilda placeringar". Man kan vid problem eller frågor nå dem via tfn: 0651-160 40 för vidare information. Vi påbörjade denna utvärdering 2007.

Revisor från Burea Veritas kommer till oss 1 gång/år för revision för vår certifiering ISO 9001:2015.